Европейско и национално съфинансиране

КЛАВИС ТРЕНД ООД ООД бе одобрен по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

 

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Очаквани резултати от подкрепата по процедурата: По проекта се осигуряват оборотни средства, с които дружеството да посрещне част от разходите си за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туристическа услуга.  

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.092-0405-C01

Бенефициент: КЛАВИС ТРЕНД ООД, ЕИК 201039766

 

Обща стойност: 5 338.87 лв., от които  4 538.04 лв.

европейско и 800.83 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г.

Край: 21.03.2021 г.

 КЛАВИС ТРЕНД ООД е бенефициент, получил подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, при следните параметри:

Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.095 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): КЛАВИС ТРЕНД ООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа:
 5845,58 лв.
Начало: 26.02.2021 г.
Край: 26.05.2021 г.

С изпълнението на проекта се осигуряват оборотни средства, с които дружеството да посрещне част от разходите си.
Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19 в един от най-засегнатите от ограниченията сектори.

 

 

 

 

КЛАВИС ТРЕНД ООД е бенефициент, получил подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, при следните параметри:

Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.096 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): КЛАВИС ТРЕНД ООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа:
 1490,80лв.
Начало: 30.03.2021 г.
Край: 30.06.2021 г.

С изпълнението на проекта се осигуряват оборотни средства, с които дружеството да посрещне част от разходите си.
Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19 в един от най-засегнатите от ограниченията сектори.